Rovte

Neodvisna lista Berto Menard 2018

Neodvisna lista Berto Menard 2018Obkrožite številko 3 za župana
in številko 8 za občinski svet

Spoštovane občanke, občani,
Dobro je, če človek ob vsakem zaključenem časovnem obdobju, ki ga preživi bodisi doma, bodisi v službi ali na izvoljenem položaju, naredi razmislek ter s tem ugotovi, kaj je bilo dobro oziroma kaj bi bilo lahko še bolje.

Z mandatoma, ki ju zaključujemo v letu 2018, lahko z velikim zadovoljstvom ugotovimo, da sta bila uspešna in lahko bi rekli celo boljša od prejšnjih. Po relativno slabem začetnem finančnem stanju občine ob nastopu mandata in s tem povezanimi finančnimi obveznostmi lahko ugotovimo, da je občina ob skrbni in gospodarni porabi proračunskih sredstev le-te v večji meri sanirala že v dobrem letu prvega mandata. Sočasno s poravnavo dolgov preteklega mandata (tudi zelo velik dolg do Petrola) občina ni razpolagala praktično z nobenim pripravljenim projektom za izvedbo, zato je bilo potrebno spremeniti in dopolniti večino investicijskih in projektnih dokumentacij, da smo lahko pričeli z različnimi gradnjami in drugimi izvedbami.

Ob vsem navedenem želimo posebej poudariti, da je bil temelj delovanja občine enakomeren in pravičen razvoj celotne Občine Logatec ob tem, da je bila enaka pozornost posvečena tako urbanemu-osrednjemu delu občine, kot tudi ruralnemu zaledju. Trudili smo se, da bi vsem občankam in občanom nudili čim bolj enake življenjske možnosti, pa najsi bo to dostop do šole ali vrtca, zimsko pluženje, brezplačna pravna pomoč, brezplačen dostop do logopeda, počitnice za otroke, ki so zdravstveno ali materialno ogroženi, skrb za starejše, ki si ne morejo sami plačevati stroškov domskega bivanja, skrb za brezposelne, možnost zaposlitve preko javnih del, možnost prakse v učnem procesu, skrb za delovanje organizacij, zvez in društev, itd..
Da ne bomo preveč zrli v preteklost, naj izpostavimo le nekaj bistvenih projektov, ki smo si jih zadali in jih tudi že uspešno izvedli v preteklih dveh mandatih:
* odprava posledic poplav v letu 2010 (sanacija cest in plazov, nakup dveh stanovanj za poplavljence, nakup opreme),
* izgradnja kanalizacij in čistilnih naprav (kanalizacija in čistilna naprava Rovte, kanalizacija in čistilna naprava Logatec, kanalizacija in čistilna naprava Laze,
* izgradnja igrišč (igrišče ob OŠ Tabor, igrišče Tičnica),
* izgradnja in obnova vrtcev (obnova vrtca Pod košem, izgradnja vrtca Rovte),
* izgradnja mostu Sora-Zavratec,
* energetska sanacija osnovnih in podružničnih šol ter drugih stavb v občinski lasti,
* izgradnja in zamenjava vseh svetilk javne razsvetljave, s čemer smo preprečili svetlobno onesnaževanje,
* izgradnja pločnika skozi lipov drevored (kljub določenim nasprotnikom projekta) in sanacija lip,
* dokončna ureditev križišče pri Kramarju,
* izgradnja vodovodov (predvsem vodovod Rovte-Petkovec-Turkova grapa, Kalce-Grčarevec-Jakovica-Laze-Planina, vodohran na Sekirici in na Vrhu Sv. Treh Kraljev za potrebe podružnične šole in okoliških domačij),
* omogočili smo ponovno obratovanje bazena in športne dvorane v Zapolju,
* uredili smo lastništvo cest v IOC Zapolje,
* izvedene so bile obnove cest (Martinj hrib, Tovarniška, Stara cesta, Corn-Podlipa, ob Smreškem jezeru, Vrh-Dolina, itd.).

Ključnega pomena pa je to, da vse te investicije ne bi zmogli izvesti iz rednih sredstev občinskega proračuna, zato smo v preteklih dveh mandatih uspeli pridobiti nekaj manj kot 14.000.000, 00 EUR sredstev EU in dodatnih državnih sredstev.
Ne glede na izpostavljene bolj investicijske teme, pa nikoli v teh dveh mandatih nismo zanemarili kulture, športa in urejenosti naše občine.

Pogledi za naprej
Le pogled naprej omogoča napredek in razvoj, zato lahko ugotovimo, da smo v preteklih dveh obdobjih več pozornosti namenjali osnovnim pogojem za življenje v naši občini (predvsem infrastrukturi). Za naprej pa je čas, da več pozornosti namenimo privlačnosti naše občine za njene občanke in občane. Glavne teme v naslednjem mandatu bodo:

1. Otroci so naše bogastvo.
Vse hitrejša družba nas sili, da vedno manj časa namenjamo družini in otrokom, kar že pušča negativne posledice na sami družbi. Tega ne smemo dopustiti, zato bo v prihodnje poudarek naših prizadevanj na omogočanju boljše vzgoje, svetovanja staršem, uvajanju Šole za življenje, pomočem družinam, materam in očetom samohranilcem. V ta segment spada tudi zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje naših uspešnih šol (širitev OŠ 8 talcev, OŠ Tabor in Vrtca Kurirček). Za nekoliko starejše, pa vsekakor ostaja eden izmed ciljev tudi izgradnja mladinskega centra.

2. Skrb za čisto okolje
Druga pomembna tema, ki ji moramo nameniti več pozornosti je promocija zdrave pitne vode, zmanjševanje in ločevanje odpadkov, ozaveščanje ter odnos do bivalnega okolja in živali. Na tem segmentu je potrebno zagotoviti še nekaj infrastrukturnih ukrepov (vodovod Petkovec, vodovod Vrh Sv. Treh Kraljev, zbirni center Ostri vrh in nekaj manjkajočih kanalizacij), predvsem pa bo potrebno več narediti na sami ozaveščenosti ljudi in približevanju ciljem »Zero vaste«.

3. Spodbujanje kmetijstva in samooskrbe
Zaradi sedaj lahko dostopnega uvoza cenovno ugodne, ampak nekvalitetne hrane, vse bolj zanemarjamo lastno pridelavo in samooskrbo. Tudi to področje je bilo v preteklih letih nekoliko bolj zapostavljeno. Tudi občina bo morala aktivno pristopiti k podpori kmetom s poudarkom na mladih prevzemnikih kmetij in skrbi za pridelavo hrane »čim bližje krožniku« (krajšanje dobavnih verig, povečanje samooskrbe in zmanjševanje ogljičnega odtisa). Velik poudarek bo potreben na pomoči pri samooskrbi (vrtički), ozaveščanju glede zdravilnih zeli in na priprava zdrave hrane in pripravkov.

4. Podpora gospodarstvu in turizmu
Na področju omogočanja delovnih mest je bilo v občini že veliko narejenega, kar pa ne pomeni, da novih potreb ni. Občina bo morala biti še naprej aktivni partner gospodarstvu in obrtništvu na način, da bo omogočala pogoje za ohranjanje delavnih mest ter bo v podporo gospodarstvu (pomemben projekt je povezovalna cesta med obema conama in širitev con ob njej). Veliko neizkoriščenega potenciala ima naša občina na področju turizma, kjer občina aktivno podpira turistična društva pri razvoju novih turističnih produktov. Poseben pomen ima ozaveščanje o vseživljenjskem izobraževanju ter o cilju, da s svojim znanjem skozi pošteno delo dvigamo kvaliteto življenja sebi in okolju.

5. Razvoj pametnega mesta in vasi
Bliskovit razvoj novih tehnologij na prinaša pametna mesta in vasi (Junckerjev program). Implementacija tehnologij omogoča trajnostni ekonomski razvoj in posledično boljše življenje. Pametna mesta in vasi občanom prinašajo učinkovite principe obveščanja in komuniciranja (v tem okviru je zelo pomemben projekt uvedbe učinkovitega in avtomatiziranega alarmiranja občanov o naravnih in drugih nesrečah), možnost aktivne participacije, optimalno rabo vseh virov energij, obveščenost o kvaliteti okolja v občini (npr. spremljanje onesnaženost zraka), enostavno spremljanje javno dostopnih dobrin (npr. spremljanje zasedenosti javnih parkirišč). Nenazadnje lahko govorimo že o samo-delujoči avtomobili, traktorjih in drugih delavnih strojih na kmetijah, ki so že na trgu.

6. Welness – dobro počutje občank in občanov.
Vsaj osnovne dobrine smo že v preteklosti uspeli zagotoviti večini občank in občanov naše občine. Za naprej pa zaradi preobremenjenosti in hitrega tempa življenja moramo posebno pozornost posvetiti spodbujanju in učenju zdravega življenja, telesnih aktivnosti, uravnoteženemu prehranjevanju, spreminjanju negativnih navad v nov boljši življenjski stil, spodbujanju duševnih aktivnosti, ki pripomorejo k-zmanjševanja stresa, spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa in k sprostitvi. K boljšemu počutju tako v veliki meri prispevajo kulturne in športne aktivnosti, za katere so v teku že tudi določeni infrastrukturni projekti (izgradnja novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec, izgradnja športnega parka Sekirica, športnega parka Kovk in športnega parka v Hotedršici). Da pa ne bo ostalo samo pri infrastrukturi, bo potrebno pričeti tudi z bolj aktivnim izvajanjem t.i. mehkih vsebin, za katere EU sedaj namenja veliko sredstev. Na tem segmentu je spodbud vsekakor tudi v prihodnjih letih vredno spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in projektov starejši za starejše. Iz tega razloga smo uvedli poleg šolskega prevoza tudi lokalni prevoz, kar omogoča mobilnost vsem. V pripravi pa je tudi projekt prevozov na klic za starejše občane.

V preteklosti smo imeli v naši občini predvsem skrb za nova delovna mesta, kjer lahko rečeno, da smo uspeli in imamo izredno majhno stopnjo brezposelnosti. Zaradi hitre rasti števila občank in občanov pa bo v prihodnjem mandatu neizogibno potrebno vlagati v šole, vrtce, kulturni dom, knjižnico, športne dvorane in igrišča, da bodo naši občani imeli možnost skrbeti za zdrav slog življenja. Ob vsem seveda ne smemo pozabiti na naše enote za zaščito in reševanje (gradnja novega gasilskega doma v Rovtah in priprava za gradnjo novega reševalnega centra v Logatcu). Za dosego teh ciljev bomo poskrbeli, da bodo občinski proračun na prihodkovni strani, tako kot do sedaj, »bogatila« dodatna EU in državna sredstva iz razpisov.
Za nov mandat smo našo Neodvisno listo Berto Menard dopolnili z visoko strokovnimi kadri, kar bo pripomoglo še k uspešnejšemu delu in izvedbi programov.

»SKUPAJ ZMOREMO VSE«
Neodvisna lista Berto Menard

Predstavitev za župana in neodvisne liste Beto Menard 1. del

Predstavitev za župana in neodvisne liste Beto Menard 2. del

Predstavitev za župana in neodvisne liste Beto Menard 3. del

Predstavitev za župana in neodvisne liste Beto Menard 4. del