Rovte

Plan investicij:

Krajevna skupnost je v občini le posvetovalni organ in poda na občino predloge za investicije. Občina predloge vključi ali ne v razvojni plan in letni proračun

Plan investicij  v KS Rovte, kot je bil oddan:

1. ureditev športnega igrišča Kovk po izdelanem projektu
2. izgradnja obvozne ceste izpod pokopališča po dolini do Logarja in
ureditev prometne infrastrukture skozi vas tako, da bo ustrezala
boljši pretočnosti prometa in varnosti pešcev,
3. izgradnja vodovodnega omrežja na Petkovcu, na Praprotnem brdu
in Grampovcah,
4. izgradnja kanalizacijskega omrežja Pustni grič in izdelava projektov
za izgradnjo kanalizacije Gabrovce
5. razpeljava optičnega kabla po celi KS
6.ureditev javne razsvetljave od Bolkovca proti Brdu in naselje za
Brdom ob cesti Rovte – Žiri
7. postavitev smernih oznak po celi KS
8. odkup Verbičevega posestva
9. izdelava projekta »telovadnica za OŠ«, ki jo le-ta nujno potrebuje
Adaptacijska dela
1. energetska sanacija Doma krajanov
Predlog posodobitve cestnega omrežja: priortetno
1.asfaltiranje ceste od Lukan Pavleta v Praprotno brdo- smer Srečje
2. asfaltiranje ceste Gradiše- Zaplana
3. asfaltiranje ceste Lukan Pavle- Logarše
4. asfaltiranje ceste Gabrovce- Petkovec čez Cimper

5. asflatiranje ceste Žabnica Križaj ( Šoštarček)
6.asfaltiranje ceste Rudnik- Brezje
7. asfaltiranje ceste Lukan Pavle – Žakelj Alojz (Mihovc)- in Gabrovce-
Lukančič; skupna naložba
8. asfaltiranje ceste med Brenčičem (Kočarski) in Petrovčičem
(Kaznarjevi) na Petkovcu
Predlog posodobitve ostalega cestnega omrežja v KS Rovte
9. asfaltiranje ceste JP 726461 Popit – Sopot
10. asfaltiranje ceste JP 726721 od LC do Rovte 144 (Žerjal)
11. asfaltiranje ceste JP 726351 od Skvarča do Rožmana
12. asfaltiranje ceste JP 726371 do Rovte 57 (Njivce)
13. asfaltiranje ceste JP 726401 do Jesenovca
14. asfaltiranje ceste JP 726413 do Galeta
15. asfaltiranje ceste JP 726425 do Rovte 30 (Trtovski)
16. asfaltiranje ceste JP 726422 od R2 v Dol in JP 726421 v
Grampovce
17. asfaltiranje ceste JP 726562  R2 – mimo Brenčiča – LC
18. asfaltiranje ceste JP 726542 do Petkovec 31 (Kucinovi)

Predsednik KS Rovte Viktor Trček